Farská rada

Ekonomická rada

Kán. 537 - Každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532.

Ekonomickú radu vo farnosti tvoria:

  • Ľubomír Cvečka
  • Ing. Emil Čech
  • Mgr. Filip Pudmačík
  • Ing. Peter Tatranský, PhD.

Pastoračná rada

Kán. 536 - § 1. Ak podľa úsudku diecézneho biskupa a po vypočutí mienky presbyterskej rady je vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár; v nej veriaci spolu s tými, ktorí sa na základe svojho úradu zúčastňujú vo farnosti pastoračnej starostlivosti, majú poskytovať svoju pomoc pri rozvíjaní pastoračnej činnosti. § 2. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami, stanovenými diecéznym biskupom.