Kňazi pôsobiaci v Častej

Zoznam duchovných otcov - farárov - časťanskej farnosti nie je úplný, tak ako aj v iných starých farnostiach. Prvé meno farára je známe z popisu pápežských desiatkov, ktoré sa konali v niekdajšom Uhorsku v rokoch 1332 - 1337 a ktoré robili kolektori. Pri tejto príležitosti boli ohodnotené farnosti aj čo do príjmov alebo výnosov a podľa toho boli ustálené poplatky, ktoré kolektori vyberali a neskôr zaniesli do Ríma. Neúplný zoznam miestnych farárov je zavinený aj nedostatkom listín, prípadne iných, aj cirkevných dokumentov. U niektorých známych mien zase nepoznáme plné roky pôsobenia v Častej, vieme len o začiatku ich nastúpenia a pôsobenia a podobne. V prvej polovici 17. storočia začína byť zoznam farárov kompletnejší, ale aj tam sú zasa prípady, že o farárovi vieme len meno a nepoznáme iné dáta z predchádzajúceho pôsobenia, prítomného pôsobenia, a ani údajov o narodení, smrti, štúdiu a podobne. Duchovnej správe častianskeho obyvateľstva vypomáhali svojou službou aj kapláni. Vo farskej Historia parochiae je uvedený zoznam kaplánov, ktorý bol čiastočne doplnený s materiálov z ktorých sa čerpali informácie o farároch. Dňa 6. októbra 1781 vymenoval prvého kaplána arcibiskupský vikár a svätiaci biskup Štefan Nagy. Ako kaplán v Častej od 20. novembra 1785 do 20. apríla 1786, začal svoju duchovnú činnosť Alexander Rudnay, neskorší arcibiskup a ostrihomský kardinál. Pavol Jedlička, neskôr farár, generálny vikár a svätiaci biskup pôsobil v častianskej farnosti ako kaplán v období od 5.9.1866 - 22.11.1868. Posledným kaplánom bol Mikuláš Mišík, kňaz banskobystrickej diecézy, ktorý dosal kaplánske miesto v Častej 1.9.1938. Zároveň bol kultúrny referent Spolku svätého Vojtecha, podľa ujednania trnavského a banskobystrického biskupa, do odvolania. Zoznam farárov, ako aj kaplánov, ktorý sa dal vytvoriť z prístupných materiálov:

 • 1332 - 1337 Henrik (Henricus sacerdos de Chastuc). Benef. (17grošov).
 • 1414 Gabriel (plebanus in Chachta). V roku1419 pôsobil v Novom Meste nad Váhom. 
 • 1543 Urbár z uvedeného roku hovorí o farárovi, ale bez uvedenia mena. Kňaza povolali Fuggerovci.
 • 1561 Kňaz sa volal Melchior, farár v Častej (podľa vizitácie).
 • 1562 Bartolomej (Bartholomaeus Santa, parochus Chysthe alia Sathmandia, v cirkevnej vizitácii 1562).
 • 13. okt. 1563 Ján Grebeli (Grebelius) de Lieberwer. Je spomínaný na cirkevnej synode v Trnave zo 4. - 5. okt. 1630, konanej pod predsedníctvom kardinála P. Pazmáňa, ako parochus in Cheste.
 • 1630 - 1639 Martin Obrizlanith, parochus in Cheste, zúčastnil sa cirkevnej synody v Trnave, konanej v dňoch 4. - 5. okt. 1630.
 • 1639 - 1640 Volfgang Loibel (Lojbel, Luipl), pochádzal z Bavorska. Bol magistrom filozofie. Od roku 1640 pôsobil ako dvorný kazateľ nahrade Červený Kameň, kde 15. jan. 1646 zomrel. Je tam aj pochovaný.
 • 1640 - 1646 Matej Egin (rodisko Svevia), zomrel v Častej 2. júla1646, pochovaný bol v kostole v krypte na strane "evanjelia", pod chórom.
 • 1646 - 1650 Michal Ziegler (Erglerius, Zieglerinus).V roku 1647je v zozname biskupa Lippayho uvedený ako Erglerius.
 • 1650 - 1654 Ján Stolz (parochus).
 • 1654 - 1660 Michal Ustineri (Uztiner), rytier svätého kríža.Od roku 1654 je ako diecézny kňaz ostrihomského arcibiskupstva. 1660 - 3. máj1664 Ján Michal Müller. Od 3. mája 1664 bol farárom v Misérde (Dunajská Lužná)do roku 1666.
 • 1664 - 1677 Pavol Hardsperger (Harsperger). Bol vysvätený vroku 1650. Bol kazateľom v Trnave. V rokoch 1659 - 1664 bol farárom v Doľanoch.Po roku 1677 bol znova v Doľanoch, kde zomrel v roku 1685.
 • 1677 - 1692 Vavrinec Török, narodený 1643. Vysvätený bol vroku 1671. Ako kaplán pôsobil v Trnave. Zomrel v Častej 16. aug. 1692.
 • 27. 9. 1692 - 1717 Juraj Markovič. Teológiu študoval v Olomouci. Vysvätený bol v roku 1692. Hovoril slovensky, nemecky, mal vlastnúknižnicu. Zomrel v Častej 30. dec. 1717.
 • 20. 3. 1718 - 22. 4. 1724 Martin Raab, narodený v Krupine. Študovalv Trnave. V roku 1713 sa stal magistrom filozófie, vysvätený za kňaza bol vroku 1715. Od 27. apr. 1724 bol farárom vo Veľkom Poli.
 • 25. 4. 1724 - máj 1726 Jozef Havlovicz (Hawlovecz). Od 21. júna1714 farárom v Banskej Hodruši. Od 12.febr. 1715 bol farárom vo Veličnej(Orava).
 • 14.6.1726 - 23.2.1731 Ján Najmar (Naymar), narodený roku 1695v Trnave. Teologické štúdiá absolvoval na Trnavskej univerzite. V roku 1713vstúpil do rehole jezuitov. Od roku 1725 bol opäť diecéznym kňazom. Kaplánombol v Stupave, Štefanovej. Od roku 1731 bol farárom v Pezinku, kde zomrel 27.10. 1766.
 • 12. 3. 1731 - 1740 Matej Peller, narodený 1697. Teologické štúdiáabsolvoval na Trnavskej univerzite. Od 12. aug. 1730 bol farárom vo VeľkomPoli. Po odchode z Častej bol farárom v Štefanovej. Neskôr pôsobil akoprofesor fyziky a dejín v Pešti, kde zomrel 10.nov. 1788, ako 91 ročný.
 • 18.11.1740 - 10.12.1759 Juraj Komparič (Komparits). Od 3. mája1737 bol farárom v Grinave. V roku 1741reštauroval kostol. Od 11. dec. 1759bol farárom v Modre, kde 12. apr. 1769 zomrel. Tam je aj pochovaný.
 • 3. 1. 1760 - 17. 12. 1802 Ján Szentgyörgyi. Študoval na Pázmaneuvo Viedni. Od 1. marca 1747 bol kaplánom v Modre, od 31. mája 1747 farárom vŠtefanovej, od 20. júla 1751 farárom v Šenkviciach. Zomrel v Častej 17.dec.1802.
 • 1802 - 10. 2. 1837 Anton Notny (Nottni). Študoval v generálnomseminári v Bratislave. Vysvätený za kňaza bol 24. mája 1796 v Nitre. Počasštúdia bohoslovia v Bratislave v rokoch 1795 - 1796 bol členom Slovenského učenéhotovarišstva. Od roku 1797 bol prebendárom v Trnave. Od roku 1799 pôsobil akokaplán v Častej, od roku 1801 ako kaplán v Budmericiach. Zomrel v Častej 10.febr.1837.
 • 1837 - 26.10. 1863 Jozef Hartl, narodený 21. jan. 1803 vTrnave. Študoval v seminári Marianum v Trnave. Vysvätený bol 13. marca 1826.Pôsobil v Ostrihome, Bratislave - Sv. Martin. Od roku 1827 bol kaplánom vMoravanoch, od 1828 kaplánom v Častej, od roku 1834 farárom v Dubovej. Zomrelv Častej 26.okt. 1863.
 • 20. 1. 1864 - 1893 Ignác Malobický, nar. 17. dec. 1816. Vysvätenýbol 5. aug. 1841. Filozofické štúdiá absolvoval u piaristov vo Vacove, teológiuv Nitre. Bol profesorom na gymnáziu, potom od roku 1854 v ostrihomskomarcibiskupstve. Ako kaplán pôsobil v Uníne, od roku 1857 ako farár vDubovej. V roku 1893 rezignoval, žil na penzii v Trnave, kde 9. marca 1899zomrel.
 • 1893 - 14.1.1915 Ján Bakič, narodený 3. júna 1853 vSkalici. Teológiu študoval v Ostrihome, vysvätený bol 1. júna 1877. Ako kaplán pôsobil v Radošovciach, Šoporni, Smoleniciach, v Častej. Od roku1882 bol administrátorom v Šenkviciach, Dubovej. Od roku 1885 bol farárom v Dubovej. V roku 1812 bol menovaný za assesora. Zomrel v Častej 14.jan. 1915.
 • 18.5.1915 - 24. 11.1934 Ján Kákoni (Kákonyi), nar. 19. mája1865v Sološnici. Vysvätený bol 28. okt. 1891. Ako kaplán pôsobil v Tesárochnad Žitavou, od roku 1894 ako kaplán v Banskej Štiavnici, od 1. 8. 1896 akokaplán v Holíči. Od roku 1899 bol administrátorom v Sološnici, od 1. 2.1900 farárom v Závode. Zomrel 24. nov. 1934 v Častej.
 • 1935 - 1936 Jozef Mitošinka, nar. 17. okt. 1909 v Pobedíme.Vysvätený bol 16. júla 1933 v Štrasburgu. Dosiahol akademický titul ThLic.Pôsobil ako kaplán v Smoleniciach, od roku 1935 ako kaplán aj administrátor.Od roku 1936 bol administrátorom v Mestečku (dnes Leopoldov), Budmericiach,Starej Turej. Od roku 1937 bol ako vojenský kňaz. Od roku 1945 bol kaplánom vBratislave - Sv. Martin. Od roku 1948 bol administrátorom vo Sv. Jure. Odroku1950 bol farárom v Topoľčiankach, od roku 1958 farárom v Slažanoch, odroku 1969 farárom v Pezinku, od roku 1971 farárom v Hradišti pod Vrátnom.
 • 1.3. 1936 - marec 1939 Vojtech Šulko, nar. 5. mája 1905 vModranke. Vysvätený bol 19. marca 1933. Ako kaplán pôsobil vo Vrábloch, Okoči,od 31.aug. 1934 v Podunajských Biskupiciach. Od roku 1936 bol administrátoromv Častej, od roku 1939 farárom v Bohdanovciach. V roku 1943 bol menovanýassesorom. Od roku 1946 bol farárom v Nových Zámkoch, od roku 1951 faráromvo Vrbovom, kde 8.marca 1970 zomrel. Pochovaný je vo Vrbovom. Prestavil v Častejkostol.
 • 20.3.1939 - 1948 Andrej Ovšonka, nar. 22. júla 1904v SpišskejStarej Vsi. Vysvätený bol 5.júla 1930 v Olomouci. Od 1. sept. 1935 prešieldo Apoštolskej administratúry trnavskej. Ako kaplán pôsobil v Bratislave -Nové Mesto. Od roku 1936 bol farárom vo Veľkých Levároch, od roku 1938 faráromv Horných Zeleniciach. Od roku1939 bol administrátorom a onedlho farárom v Častej.
 • 1948 - 1971 Vojtech Balažovjech, nar. 25. júla 1910 v Bánovciachnad Bebravou. Vysvätený bol 17. mája 1936. Pôsobil ako kaplán v Šuranoch,od roku 1938 ako kaplán v Suchej nad Parnou, Piešťanoch. Od roku 1940 bol správcomfary v Svätom Jure, od roku 1948farárom v Piešťanoch. Od roku 1971 bol faráromv Jarovciach, kde 23. mája 1977 zomrel. Postavil v Častej novú farskúbudovu.
 • 1971 - 1989 Pavol Hrebíček, nar. 24. apríla 1934 v Dolných Orešanoch. Vysvätený bol 2.dec. 1956. Pôsobil ako kaplán v Jacovciach, odroku 1959 ako kaplán v Piešťanoch, od roku 1962 ako kaplán v Pezinku, odroku 1965 ako kaplán vo Vrbovom. Od roku 1967 bol farárom v Jarovciach, odroku 1989 farárom v Hornom Trhovišti, od roku 1992 farárom v Maduniciach. Zomrel v Senici 12.10.2009.
 • 1989 - 1999 Pavol Böhm, nar. 14. 1. 1952 v Bratislave, vysvätený10. 10. 1970. Pôsobil ako kaplán v Banskej Štiavnici. Od roku 1980 mu bolvzatý štátny súhlas pre pastoračnú činnosť, a tak bol nútene mimopastorácie ako robotník 7,5 roka. Od roku 1987 pôsobil opäť v pastoračnejslužbe ako farár v Štefanovej. Od r. 1999 pôsobí ako farár vo Vysokej naMorave.
 • od r. 1999 Jozef Loziňák, nar. 4.12.1944 v Bardejove. Vysvätenýv r. 1969. Pôsobil ako kaplán v Palárikove 1969-1970, v Bratislave, farnosťNové mesto (Blumental) v r. 1970-1975. Od r. 1975 pôsobil ako farár v Šuriankach,v r. 1976-1990 v Hontianských Nemciach, v rokoch 1990 - 1999 v Rišňovciach a 199 - 2009 v Častej.
 • 1.7.2009 - 30.6.2014 Viliam Tuma, nar. 6.8.1960. Vysvätený 31.10.1992, 1992 kaplán Topoľčany, 1993 kaplán Bratislava-Blumentál, 1.9.1996 administrátor Jasová, 1.7.2005 administrátor Studienka, 1.7.2009 farár Častá, 1.7.2014 farár Radošovce
 • od 1. 7. 2014 Mgr. Vladimír Banský

 

Literatúra:RADVÁNI, H., BÖHM, P.: Častá, príspevok k dejinám Rím.kat. farnosti sv. Imricha,